Monika Mrázová

Geneva School of Economics and Management, University of Geneva

Institute of Economics and Econometrics
Geneva School of Economics and Management
University of Geneva
Uni Mail, Office M5262
40, Boulevard du Pont-d'Arve
CH 1211 Geneva
Switzerland

Email: monika.mrazova@unige.ch
Tel.: +41 22 379 98 65

Last updated in November 2017 © Monika Mrázová